Menu Zavřeno

Wellbeing školy

Vaše škola absolvuje ucelený roční program. Nejdříve se blíže seznámíte s principy wellbeingu a pak vám pomůžeme ve vaší škole zavádět konkrétní opatření. Zjistíte, že slabiny, které vnímáte ve vztazích, spolupráci a motivaci mezi pedagogy, žáky a rodiči a také v kvalitě výuky a hodnocení, mohou mít řešení. Že existuje cesta, jak docílit toho, aby vaše práce s dětmi měla lepší měřitelné výsledky a vám všem se ve vaší škole lépe pracovalo a žilo.

Časová dotace:

  • 2denní školení pro sborovnu zaměřené na význam wellbeingu a praktické přínosy pro školu. Součástí bude participativní navrhování opatření vhodných pro vaši školu a výběr opatření, na kterých bude škola následně pracovat. Celkem 16 hodin (z toho 12 hodin celá sborovna, 4 hodiny užší/akční tým).
  • Práce na opatřeních pro wellbeing ve spolupráci s průvodci – 4 bloky (tzn. 1. blok = 2-3 měsíce tým školy pracuje, poté následuje setkání s průvodcem/ci k průběžnému hodnocení a upřesnění dalšího postupu; 2. blok = 2-3 měsíce tým školy pracuje, poté následuje setkání s průvodcem; atd.)
  • Vyhodnocení roční spolupráce (cca 1,5-2 hodiny)

Doporučení: Vhodnou časovou variantou je uspořádat vstupní 2denní školení v srpnovém přípravném týdnu a pak navázat bloky září-říjen, listopad-leden, únor-březen, duben-květen. Lze však začít kdykoliv průběhu roku – podmínkou je zajistit minimálně 1,5 dne pro školení pedagogického sboru.

Místo konání: škola
Cena: 55 800 Kč, plus náklady na dopravu (u vzdálenějších lokalit)
Možnost využít prostředky ze šablon: ANO

Anotace: Vzdělávací akce vám poskytne odpovědi na otázky, proč je podpora wellbeingu ve školách tak důležitá. Poskytne doporučení, jak zlepšovat sociální a emoční dovednosti i vzdělávací výsledky žáků. Představí přístup k dětem založený na wellbeingu, který vede ke snížení výskytu komplikovaného chování a šikany, ke snížení počtu žáků trpících úzkostmi, depresemi a dalšími psychickými obtížemi. Připomene význam budování pocitu bezpečí, důvěry, sounáležitosti, kolegiální podpory, porozumění, zvládání stresu, ponaučení se z chyb, ale také zdravého pohybu a stravování. Pomůže posílit motivaci pedagogů, zlepšit práci se zpětnou vazbou, zlepšit komunikaci a celkové klima školy.

Zkušené průvodkyně jsou zárukou, že si v rámci pedagogického sboru společně navrhnete opatření, která zlepší wellbeing ve škole a budete na nich průběžně pracovat. Spolu s průvodkyněmi budete pravidelně hodnotit výsledky vašeho snažení a krůček po krůčku se posouvat dál. Tento proces je zárukou, že nezůstanete jen u pojmenování problémů a nastavení jednorázových, většinou nefunkčních řešení, ale že dosáhnete skutečného zlepšení, které ve škole pocítíte, a z kterého budete mít radost.

Lektorky a průvodkyně:
Kurzem Vás společně provedou Mgr. Helena Šešinová a Ing. Jana Čechová.